Teknik Resim Perspektif Çizim-3

0
884

MERKEZİ KONİK İZ DÜŞÜM İLE ELDE EDİLEN PERSPEKTİFLER

Bu tür perspektif  elde etmek için cisim düzlem önüne oturtulduğunda,  cisme gelen ışınlar  bir  noktadan  çıkmış ve  cisme  doğru  gittikçe  açılmış  şekildedir.  İnsan  gözü  bu cisimleri bu tür perspektife yakın bir şekilde görür. Bundan dolayı konik perspektif diğer perspektiflere   göre  göze  daha  hoş  görünür.  Bu  perspektif  mimarlar  ve  inşaatçılar tarafından kullanılır. Şekil 12.35’ deki konik izdüşüm yöntemi ile bir doğrunun önündeki bir düzlem üzerine düşen izdüşümü görülmektedir.

Şekilde  AB  doğrusunun  önünde  resim  düzlemi,  cisme  bakan  kimsenin  gözünün bulunduğu noktaya bakış noktası, göz hizasında ve yataya paralel olanl 12.36’ da bir yüzeyin 3. İzdüşüm bölgesine yerleştirilmiş durumda konik perspektifinin çizimi görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi önce bakış noktasının yatay düzlem ve resim düzlemi üzerindeki izdüşümleri çizilir. Bu izdüşümler A ve C noktalarıdır. C noktasından yer düzlemine paralel çizdiğimizde ufuk  çizgisini  elde  etmiş  oluruz.  Bakış  noktası  ile  yüzeyin  köşeleri  ışınlarla  birleştirilir. Yüzeyin üst görünüşü çizilir. Bu görünüşün uçları A noktası ile birleştirilir. Bu birleştirme ile resim düzlemi ve yatay düzlemin birleştiği köşede (ara kesitte) meydana gelen DE kenarı perspektifin iki ucundan resim düzlemine düşey ışınlar çizilir. Daha önce bakış noktasından çizilen ışınlarla bu ışınların kesiştiği noktalar birleştirilirse yüzeyin resin düzlemi üzerindeki izdüşümü elde edilir. Daha sonra yatay düzlem FG arakesiti etrafında ve oklar yönünde döndürülüp   düşey   düzlem   üzerinde   çakıştırılarak   epür   elde  edilir.   Yüzeyin   resim düzlemindeki perspektifinde alt ve üst kenarlar uzatıldığında bir noktada kesiştiği görülür. Bu noktaya kaçış noktası denir. Bu nokta aynı zamanda ufuk çizgisi üzerindedir. Üç noktalı konik izdüşümde bu nokta ufuk çizgisi üzerinde değildir. çizgiye ufuk çizgisi, B  noktasının  oturduğu  yer  düzlemi  ile resim düzleminin  kesiştiği  kesite  (arakesite)  yer çizgisi denir.

Bir cismin konik perspektifini çizmek için cisim 3. İzdüşüm bölgesinde olduğu ve bu bölgeye ait izdüşüm düzlemlerinin şeffaf olduğu kabul edilir.

Adsız1

Adsız2

1) Konik perspektifin özellikleri

a- Cismin resim düzlemine göre konumu:  Cisim  genellikle resim düzleminin arkasındadır. Eğer perspektif resmin ölçüleri cismin ölçülerinden büyük olması istenirse cisim resim düzleminin önüne yerleştirilir. Ölçmeyi kolaylaştırmak için cismin ön köşesi resim düzlemine çakıştırarak ön kenarın tam boyunda görünmesi sağlanır.

b– Bakış noktasının konumu: Cismin yan yüzeylerini görebilmek için bakış noktası düzlemindeki görünüşünde cismin sağına veya soluna kaçık olacak şekilde yerleştirilir. Göz yüksekliğinden küçük boyda olan cisimlerde bakış noktası cismin üst tarafına alınır.

c- Ufuk çizgisine göre cismin konumu:  Şekil  12.37’  de  görüldüğü  gibi  bir cisim ufuk çizgisinin altına yerleştirilirse cismin üst tarafı, üstüne yerleştirilirse cismin alt tarafı görünür.

Adsız3

2) Konik perspektifin çeşitleri

Kaçış noktaları sayısına göre üç çeşittir

a- Bir noktalı konik perspektif

b- İki noktalı konik perspektif

c- Üç noktalı konik perspektif

a– Bir noktalı konik perspektif: Cismin ön yüzü resim düzlemine paralel yerleştirildiğinde cismin geriye doğru giden kenarları ufukta bir noktaya doğru yaklaşır ve bir  adet  kaçış  noktası  vardır.  Şekil  12.38’  de prizmatik  bir  cismin  bir  noktalı  konik perspektifinin çizimi görülmektedir. Çizimin kolay yapılabilmesi için cismin ön yüzü resim düzlemine  dayandırılmıştır.  Bu  durumda  perspektifteki  ön  yüz gerçek  büyüklüğünde görünür.

Adsız4

Bir noktalı konik perspektifte kaçış noktası, bakış noktasının resim düzlemi üzerinde C dik izdüşümü üzerindedir.  Bu noktayı  bulmak için bakış noktasının  yatay düzlem üzerindeki izdüşümü olan A noktasından ufuk çizgisine dik ışın çizilir. Bu ışının ufuk çizgisini kestiği C noktası kaçış noktasıdır. C noktasından ön görünüşe çizilen ışınlarla A noktasından  üst görünüşe giden ışınların resim düzlemini  deldiği  noktalardan çizilen düşey ışınların kesiştiği noktalar birleştirilse perspektif çizilmiş olur.

b– İki noktalı konik perspektif: Cismin ön ve yan yüzeyleri düzlemle açı yapacak şekilde ve düşey kenarlar düzleme paralel olacak şekilde döndürülür. Bu şekilde bakış noktasından daha iyi görülür. Döndürme açısının değeri 30° ve 60°’ dir.

Bu perspektifi çizebilmek için önce yer düzlemi ufuk çizgisi resim düzlemi ve üst görünüş yerleştirilir. Üst görünüşte prizmanın kenarı yatayla 30o   açı yapacak şekilde yerleştirilmiştir. Prizmanın ön görünüşü yer çizgisine oturacak şekilde uygun bir yere yerleştirilir. Sonra prizmanın üst görünüşündeki 1-2 kenarı resim düzlemini K noktasında kesinceye kadar uzatılır. K noktasından aşağıya düşey bir ışın çizilerek cismin ön görünüşündeki üst kenarı hizası kestirilerek N noktası bulunur. Bu ışın aşağıya doğru devam ettirilerek yer çizgisini P noktasında kesinceye kadar uzatılır.

Bakış  noktası  izdüşümü  olan  A  noktasından  prizmanın  üst  görünüşündeki  1-2 kenarına ve 2-6 kenarına paraleller çizilir. Bu paralellerin resim düzlemini kestiği G ve H noktalarından aşağıya, ufuk çizgisini kesinceye kadar düşey ışınlar çizilir. Bu ışınların ufuk çizgisini kestiği noktalardan O1 sol kaçış noktası O2 ise sağ kaçış noktasıdır.

O1  noktası ile P ve N noktası birleştirilir. A noktasından prizmanın üst görünüşündeki köşelerine ışınlar çizilir. BU ışınların resim düzlemini kestiği C,D,E;F noktaları bulunur. C ve E noktalarından aşağıya O1-P doğrusunu kesinceye kadar düşey ışınlar çizilerek O1-N doğrusu üzerinde 3 ve 4 numaralı noktalar ile O1- P doğrusu üzerinde 1 ve 2 numaralı noktalar bulunur.

Adsız5

Bu noktalar birleştiğinde 1-2-3-4 düzleminin perspektifi çizilmiş olur. En son olarak D ve F noktalarından aşağı düşey ışınlar çizilir. Üst görünüşteki 1-5 kenarı 2-6 kenarı ve 7-8 kenarı resim düzlemine doğru uzatılarak bu düzlem I,M,L noktalarında kestirilir. Bu noktalardan aşağıya yer çizgisini kesinceye kadar düşey ışınlar çizilerek yükseklik çizgisini kestiği Z,V,Y noktaları ile yer çizgisini kestiği R,S,T noktaları bulunur. Sol kaçış noktası O1 ile P,T,Y noktaları ve sağ kaçış noktası O2 ile Z,R,S,V noktaları birer doğru ile birleştirilir. Bu birleşmelerden sonra meydana gelen kesişme noktaları birleştirildiğinde prizmanın iki noktalı konik perspektifi çizilmiş olur (Şekil 12.39). Şekil 12.39’ daki prizma resim düzlemine dayanmış olsaydı 2-3 kenarı P-N üzerinde ve 1:1 ölçüsünde olacaktı.

c– Üç noktalı konik perspektif: Bu perspektifte cismin kenarları ve yüzeyleri resim düzlemine paralel olmayacak şekilde yerleştirilir. Bu yüzden üç tana kaçış noktası vardır. Ve ufuk çizgisi göz çizgisi hizasında değildir. Şekil 12.40’ da üç noktalı perspektifle çizilmiş bir prizmanın görünüşü verilmektedir. Bu tür perspektifin kullanılma alanı azdır.

Adsız6

Şekil 12.41 de görüldüğü gibi dairenin konik perspektifini çizmek için daire üzerindeki noktalardan yararlanılır. Alınan bütün noktalar konik perspektif kurallarına ve işlem sıralarına göre çizilmelidir.  Şekildeki  cismin ön kenarı resim düzlemine (RD) çakışık olarak alınmıştır.

Adsız7

Şekil 12.41. Dairenin iki noktalı konik perspektifinin çizilmesi

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA