Teknik Resim Kesit Görünüşler-3

0
1332

MİL, CİVATA, KAMA, PİM GİBİ KESİLDİĞİ HALDE TARANMAYAN PARÇALAR

Miller, kamalar, perçinler, pimler, cıvatalar  bilyeler ve benzeri parçalar uzunlamasına kesitleri alınmaz. Bu elemanlar kesit düzlemine rastlasalar da, kesildikleri halde taranmazlar. Ancak enine kesildikleri zaman taranırlar. Şekil 11.37’ de bir montaj resminde bulunan cıvata, bilye, kama gibi makine elemanlarının kesit düzlemine rastladığı halde taranmadığı görülmektedir.

Adsız1

Boyuna kesildiğinde taranmayan bazı makine elemanları enine kesildikleri zaman taranırlar (Şekil 11.38 a,b,c,d,e). Örneğin şekil 11.38 e’ deki mil ve kama boyuna kesildiğinde taranmamış, enine kesildiğinde ise sol yan görünüşünde taranmıştır.

Adsız2

TAKVİYE KANATLARI VE KASNAK KOLLARININ KESİTLERDE GÖSTERİLMESİ

Takviye  kanatları,  kasnak  ve  dişli  çark kolları ve buna benzer kısımlar uzunlamasına kesildikleri zaman kesilmemiş gibi gösterilir ve taranmazlar. Enine kesildikleri zaman  ise  taranırlar.  Şekil  11.39  ve  Şekil 11.40’ daki parçalarda takviye kanatları uzunlamasına kesildikleri halde kesilmemiş gibi gösterilip taranmamışlardır.  Şekil 11.40’ daki  parçada  takviye  kanadı  enine kesildiğinde (A-A kesiti) taranmıştır.

Adsız1

Şekil  11.40’  daki  parçada  takviye  kanadını  kesilmiş  kabul  ederek  taramak  görünüşü anlamsız  bir  hale sokar  ve  parçanın  dolu  bir  blok  olduğu  hissini  verir.  Diğer  taraftan deliklerin kesit görünüşte gösterilmesi parçayı daha iyi canlandırır. Parçanın taban kısmını ve deliklerin durumunu  daha iyi belirtmek için üst görünüş çizilirken, üst kısmın A-A kesit düzlemi ile kesilip atıldığı kabul edilir.

Adsız1

Şekil 11.40. Boyuna ve enine kesilmiş takviye kanatları

Şekil 11.41’ de bir dişli çarkın kesit resmi görülmektedir. dişlinin kolları kesit düzlemi üzerinde  olmasına rağmen kesilmemiş  gibi gösterilir. Ön görünüşünde ise dişili çark kolu enine kesilerek profil kesiti alınmıştır.

Adsız1

Şekil    11.42’    deki    yatak    parçasında bulunan dolu kısım taranmamıştır.

Adsız2

VİDA ÇEKİLMİŞ KISIMLARIN KESİT RESİMLERDE GÖSTERİLMESİ

Vida    çekilmiş kısımlar kesit  olarak gösterildiğinde    tarama    çizgileri    diş    dibi çizgisine kadar taranmalıdır  (Şekil 11.43 a,b).

Adsız1

KESİT  GÖRÜNÜŞLERDE  ÖZEL HALLER

1) Komşu parçaların kesit görünüş olarak gösterilmesi: Ayrı, ayrı çizilmiş parçaların,  hangi  parçayla  ilişkisi olduğunu açıklayabilmek için komşu parçalar çizilip kesitleri alınabilir. Kesit görünüşü  çizilen  komşu  parçaların resimleri  iki  noktalı  kesik  çizgi  ile çizilmelidir. Komşu parçalar esas parçayı örtemez. Esas parça ise komşu parçayı örtebilir. Komşu parça kesit olarak gösterilmek   istenirse  taramalar   dar  bir alan içinde sınırlanmalıdır (Şekil 11.44).

Adsız2

2) Gizli kesit: Kesiti ayrıca alınmayan bazı parçalarda Başka bir görünüş çizmekten kaçınmak amacıyla özel kesit alınabilir (Şekil 11.45).

Adsız3

3) Koparılmış gibi gösterilen kesit görünüşler: Boyları uzun olan parçalar yerden ve zamandan kazanmak için bir kısmı kopartılıp atılmış gibi gösterilir  (Şekil 11.46).

Adsız1

PERSPEKTİF RESİMLERDE KESİTLER

Perspektif resimlerde kesit alma işleminin ana prensipleri, normal görünüşlerin kesit alma prensipleriyle aynıdır. Kesit düzlemi, cismin perspektif görünüşünde kesit almak istediğimiz  yerden  geçirilerek  tam  veya  yarım  kesit    olarak  çizilebilir.  Tarama  çizgileri yatayla 60o  açı yapacak şekilde çizilmelidir. Şekil 11.47’ de kesit olarak çizilmiş izometrik perspektif resimler görülmektedir. Dimetrik ve eğik perspektif resimlerdeki kesitlerde aynı metotla çizilir.

Adsız1 Adsız2

Henüz Yorum Yok

CEVAPLA